nase-hodnoty

Etický kodex

Vážíme si důvěry, s kterou se obracíte na společnost TOPSEARCH a její pracovníky. Je to pro nás čest a zároveň velký závazek. Jsme si totiž plně vědomi, že osobní data, jenž nám poskytujete, se nesmějí dostat do rukou nikoho nepovolaného. Jsou bez nadsázky to nejcennější, co nám svěřujete, a proto je vždy budeme ochraňovat ještě striktněji a diskrétněji, než nám to přikazuje stávající legislativa. Dobrá pověst je nám vším, neboť dobře víme, že pouze na jejím základě se na nás s důvěrou denně obracejí klienti napříč ekonomickými sektory. V praxi to znamená, že vaše osobní data za každých okolností přísně střežíme a nikomu je proaktivně, bez vašeho souhlasu, neposkytujeme.

Kvalitně

Naprosto základní zásadou je pro nás poctivě a profesionálně odvedená práce. Odměnou je nám to, že se poté můžeme každému našemu klientovi podívat do očí s oprávněným pocitem, že jsme pro něj udělali po všech stránkách maximum. To je naší prioritou. Z této premisy vycházejí všechny naše zásady reflektující skutečnost, že vždy chceme odvést perfektní práci, nehledě na to, zda se jedná o Fortune 500 firmu, společnost z Top 100 v ČR, start-up nebo o jednotlivce.

Dodržování zákonů

Každý z pracovníků TOPSEARCH je povinen postupovat podle platných zákonů a jiných právních předpisů České republiky. Vedle striktního dodržování těchto povinností rovněž dbáme na morální rámec našeho chování a jednání. Naši klienti se mohou spolehnout na to, že ve styku s ním budeme postupovat vždy čestně, a to nejen v profesionálním kontaktu, ale i v osobním životě každého z nás. Na základě tohoto přísně etického vystupování se každý z nás vyvaruje jednání, které by mohlo narušit důvěryhodnost společnosti TOPSEARCH v očích nejenom našich klientů, ale take celé společnosti.

Ochrana osobních dat

Osobní data každého jednotlivého klienta společnosti TOPSEARCH jsou přísně chráněna na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Vždy – a bez výjimky – postupujeme v tomto směru v souladu s platnou legislativou České republiky i Evropské unie.

Firemní odpovědnost

Požadovaných výsledků je možné docílit pouze na základě vzájemné důvěry mezi klientem a konzultantem. V TOPSEARCH sázíme na osobní vazby, kultivovanost, etiku a serióznost v jednání s klienty. Vedení společnosti pravidelně kontroluje plnění všech závazků a povinností ze strany svých zaměstnanců.

Transparentní postupy

Transparentnost znamená v našem pojetí požadavek na průhledné jednání se všemi zúčastněnými stranami. Klientům z obou stran poskytujeme v TOPSEARCH maximum validních informací, které jim nabízejí ideální platformu, na jejímž základě se mohou svobodně a kvalifikovaně rozhodovat o své budoucnosti.

Úcta a diskrétnost

Kandidáty vždy hodnotíme v TOPSEARCH striktně na základě jejich osobnostního profilu a dosažené kvalifikace. Jakákoli forma diskriminace je přísně zapovězena. Podané reference ověřujeme diskrétním způsobem tak, abychom neohrozili ani postavení kandidátů, ani klientů.

Kompetence a odpovědnost

Pracovní a životní zkušenosti konzultantů společnosti TOPSEARCH jsou zárukou garantovaných postupů, kdy na pozice zásadně doporučujeme prověřené kandidáty s odpovídajícím profilem. Vyplývá to nejenom z dlouholetých znalostí specifik jednotlivých sektorů ekonomiky, ale také letitých zkušeností našich konzultantů.

Individuální přístup

Komunikace konzultantů TOPSEARCH s klienty a kandidáty je vždy vedena osobně, s přihlédnutím k individualizovaným požadavkům obou stran. Naše informace jsou vždy přesné, otevřené, tedy v souladu s dobrou pověstí naší firmy. Jakýkoli náznak nestandardního či neetického postupu v TOPSEARCH principiálně odmítáme. Jsme si totiž vědomi, že serióznost, odbornost a přátelský přístup jsou vlastnosti, které od nás očekávají klienti i kandidáti, a na kterých se můžeme dále úspěšně rozvíjet.